Meny Dölj

Tryggt givande

FRII arbetar kontinuerligt med att höja kvaliteten i insamlingsarbete. I takt med att samhällets och gåvogivarnas krav förändras, måste insamlingsorganisationerna bli ännu bättre på att behålla förtroendet hos gåvogivarna. Det är inte längre enbart kostnaderna som är viktiga, omvärlden och givarna vill tydligare se resultaten och effekten av organisationernas arbete och vad har man åstadkommit med pengarna. Man vill veta att insamlingsorganisationerna har ordning och reda på sin interna administration och man vill ha ännu bättre insyn i organisationernas arbete. Man vill helt enkelt känna sig trygg med sitt givande.

FRIIs kvalitetskod

För att upprätthålla och stärka förtroende för FRIIs medlemmar har FRII utvecklat en kvalitetskod som lanserades 2007.

FRIIs medlemmar måste följa koden och den kravstandard som koden består av. Vart annat år ska en extern revisor ska granska och intyga att organisationen efterlever koden. Kvalitetskoden ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen upprättar en effektrapport utifrån FRIIs mall för effektrapportering. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör.

Läs mer om kvalitetskoden.

Styrande riktlinjer

Syftet med FRIIs Styrande riktlinjer är att underlätta arbetet med årsredovisningar i insamlingsorganisationerna . Exemplet visar hur en årsredovisning kan utformas med beaktande av de krav som ställs på organisationernas informationsgivning enligt ÅRL och god redovisningssed. Vilka normer som utgör god redovisningssed i det enskilda fallet beror både på organisationens verksamhet och om organisationen bedriver näringsverksamhet.

Vägledningar

FRIIs vägledningar är riktlinjer inom olika områden av insamling som vi rekommenderar att våra medlemmar följer i syfte att bibehålla givarnas förtroende.