Meny Dölj

Tryggt givande

FRII arbetar kontinuerligt med att höja kvaliteten i insamlingsarbete. I takt med att samhällets och gåvogivarnas krav förändras, måste insamlingsorganisationerna bli ännu bättre på att behålla förtroendet hos gåvogivarna. Det är inte längre enbart kostnaderna som är viktiga, omvärlden och givarna vill tydligare se resultaten och effekten av organisationernas arbete och vad har man åstadkommit med pengarna. Man vill veta att insamlingsorganisationerna har ordning och reda på sin interna administration och man vill ha ännu bättre insyn i organisationernas arbete. Man vill helt enkelt känna sig trygg med sitt givande.

FRIIs kvalitetskod

En del av FRIIs arbete med tryggt givande är FRIIs kvalitetskod, vars syfte är stödja medlemsorganisationerna i att bibehålla förtroendet hos gåvogivarna.

FRIIs årsmöte 2013 beslöt om en uppdaterad kvalitetskod som kort innebär:
– en extern revisorsgranskning av koden krävs vartannat år
– varje medlemsorganisation ska årligen, från 2014, upprätta en effektrapport enligt FRIIs mall för effektrapportering

Läs mer om kvalitetskoden.

Styrande riktlinjer

Syftet med FRIIs Styrande riktlinjer är att underlätta arbetet med årsredovisningar i insamlingsorganisationerna . Exemplet visar hur en årsredovisning kan utformas med beaktande av de krav som ställs på organisationernas informationsgivning enligt ÅRL och god redovisningssed. Vilka normer som utgör god redovisningssed i det enskilda fallet beror både på organisationens verksamhet och om organisationen bedriver näringsverksamhet.

Vägledningar

FRIIs vägledningar är riktlinjer inom olika områden av insamling som vi rekommenderar att våra medlemmar följer i syfte att bibehålla givarnas förtroende.