FRIIs kvalitetskod

FRIIs kvalitetskod är ett verktyg för kontroll och styrning för organisationer som samlar in gåvor och fungerar som ett stöd i våra medlemmars kvalitetsarbete.

Insamlande organisationer är helt och hållet beroende av givares förtroende. För att upprätthålla och stärka detta förtroende har FRII utvecklat en kvalitetskod som lanserades 2007. För att fånga upp skillnader mellan stora och små organisationer både vad gäller förväntningar på och förutsättningar för vissa formella styrprocesser, har kraven i koden differentierats utifrån storlek på organisation.

FRIIs medlemmar måste följa koden och den kravstandard som koden består av. Vartannat år ska en extern revisor granska och intyga att organisationen följer koden. Kvalitetskoden ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen upprättar en effektrapport utifrån FRIIs mall för effektrapportering. Effektrapporten ska visa för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen uppnår i sina olika verksamheter.

I samband med årsmötet 2017 ändrades rapporteringsperioden till 30 september som sista datum för rapportering varje år. Årsmötet beslutade att införa en förseningsavgift, som träder i kraft en månad efter rapporteringsperiodens utgång. Den medlemsorganisation som inte rapporterat per 30 oktober får då ett påminnelsebrev med faktura på förseningsavgiften. Avgiften – precis som rapporteringen – är indelad i samma nivåer som koden.  Läs mer på de första sidorna i koden!

 

Kvalitetskodens innehåll

Kvalitetskoden tar ett brett grepp om insamlingsorganisationer och hjälper dem att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden:

  • Ändamål
  • Styrelsen
  • Styrning
  • Internkontroll
  • Insamling
  • Anställda och volontärer
  • Rapportering

Endast där synnerliga skäl för avvikelse från kravstandarden föreligger finns möjlighet att göra avsteg från den. Det kan till exempel handla om organisatoriska skäl där den svenska organisationen måste följa vissa regler som är uppsatta av den internationella moderorganisationen. Detta ska då tydligt förklaras, och undantag begäras. Det är FRIIs styrelse som godkänner eventuella avvikelser från koden.

Rapportering

Enligt FRIIs kvalitetskod ska en extern revisor granska att organisationen följer koden. En revisionsinstruktion finns att hämta nedan denna sida, se dokumentet “Instruktion för oberoende revisors granskning FRIIs kvalitetskod“.

Varje medlemsorganisation ska årligen upprätta en effektrapport i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering. Rapporten ska vara skriven på svenska eller engelska och vara publicerad på organisationens egen hemsida.

Senast den 30 september varje år ska effektrapporterna vara publicerade på medlemmarnas respektive webbplats. Du hittar länk till effektrapporterna under respektive organisations medlemssida på frii.se. Har du frågor angående en organisations effektrapport ber vi dig att vända dig direkt till organisationen i fråga.

Vartannat år ska medlemmarna också till den 30 september ha lämnat in en redogörelse för hur organisationen uppfyller koden, samt en revisorsbestyrkt försäkran om uppfyllandet av koden till FRII.

Genrebild Kaffe och anteckningar

Kodutbildning

För medlemmar och andra som upprättar eller vill följa FRIIs kvalitetskod hålls utbildning i FRIIs kvalitetskod och effektrapportering, du hittar aktuella utbildningar i FRIIs kalendarium.

Våra utbildningar

FRIIs Kvalitetkod – uppdaterad maj 2017

pdf

FRII hjälpredor styrande dokument

pdf

Instruktion för oberoende revisors granskning 2017-05

pdf

Kvalitetskoden 2017 – vad har förändrats?

pdf

Rutin för klagomål gällande FRIIs kvalitetskod

pdf

Kontakta oss

Ansvarig person FRIIS kvalitetskod.

Sofie Sjöstrand

Medlems- och utbildningssamordnare

Tel: 08-677 30 96