FRIIs kvalitetskod

FRIIs kvalitetskod är ett verktyg för intern kontroll och styrning för organisationer som samlar in gåvor och fungerar som ett stöd i våra medlemmars kvalitetsarbete.

Insamlande organisationer är helt och hållet beroende av givares förtroende. För att upprätthålla och stärka förtroendet har FRII utvecklat en kvalitetskod som lanserades 2007. För att fånga upp skillnader mellan stora och små organisationer både vad gäller förväntningar på och förutsättningar för vissa formella styrprocesser, har kraven i koden differentierats utifrån storlek på organisation.

FRIIs medlemmar måste följa koden och den kravstandard som koden består av. Vartannat år ska en extern revisor granska och intyga att organisationen följer de olika delarna i koden. Kvalitetskoden ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen upprättar en årsredovisning samt en effektrapport. Till stöd för dessa finns dels FRIIs Riktlinjer för årsredovisning enligt K3 och FRIIs mall för effektrapportering. Årsredovisningen redogör för organisationens ekonomi och förvaltning av insamlade medel. Effektrapporten visar för givare, allmänhet och andra intressenter vilken nytta (effekt) organisationen uppnår i sina olika verksamheter.

Sista datum för rapportering är den 30 september. En förseningsavgift träder i kraft en månad efter rapporteringsperiodens utgång. Den medlemsorganisation som inte rapporterat per 30 oktober får då ett påminnelsebrev med faktura på förseningsavgiften. Avgiften – precis som rapporteringen – är indelad i samma nivåer som koden. Mer information finns i kvalitetskoden. Nedan hittar du all dokumentation som berör kvalitetskoden och rapporteringen. Där finns även vägledningar för några av de styrande dokument som medlemsorganisationerna ska ha enligt FRIIs kvalitetskod. Information om årsredovisning och effektrapport finns i menyn.

 

Kvalitetskodens innehåll

Kvalitetskoden tar ett brett grepp om insamlingsorganisationer och hjälper dem att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden:

  • Ändamål
  • Styrelsen
  • Styrning
  • Internkontroll
  • Insamling
  • Anställda och volontärer
  • Rapportering

Endast där synnerliga skäl för avvikelse från kravstandarden föreligger finns möjlighet att göra avsteg från den. Det kan till exempel handla om organisatoriska skäl där den svenska organisationen måste följa vissa regler som är uppsatta av den internationella moderorganisationen. Detta ska då tydligt förklaras, och undantag begäras. Det är FRIIs styrelse som godkänner eventuella avvikelser från koden.

Rapportering

Senast den 30 september vartannat år ska medlemmarna rapportera på FRIIs Kvalitetskod. Rapporteringen omfattar dels en redogörelse från organisationen att man uppfyller koden, dels en revisorsbestyrkt försäkran om uppfyllandet av koden. Båda dessa dokument skickas till FRII. Som stöd för medlemmarnas rapportering finns en instruktion och exempel på redogörelse nedan. En extern revisorer ska granska att organisationen följer koden. En revisionsinstruktion finns att också att hämta nedan, se dokumentet “Instruktion för oberoende revisors granskning FRIIs kvalitetskod“.

Varje medlemsorganisation ska också årligen upprätta en effektrapport i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering. Rapporten ska vara skriven på svenska eller engelska och vara publicerad på organisationens egen hemsida. Senast den 30 september varje år ska effektrapporten vara publicerade på medlemmens webbplats. Du hittar länk till effektrapporterna under respektive organisations medlemssida på frii.se. Har du frågor om en organisations effektrapport kan du vända dig direkt till organisationen.

Alla medlemmar ska också årligen upprätta en årsredovisning enligt FRIIs riktlinjer för årsredovisning enligt K3. Denna ska publiceras på organisationens egen hemsida.

Här hittar du dokument för FRIIs kvalitetskod.

FRIIs Kvalitetkod – uppdaterad maj 2017

pdf

Instruktion för rapportering på FRIIs kvalitetskod

pdf

Instruktion för oberoende revisors granskning 2017-05

pdf

Rutin för klagomål gällande FRIIs kvalitetskod

pdf

The FRII Quality Code

pdf

vägledningar och stöd för styrande dokument

FRII hjälpredor styrande dokument

pdf

Förslag till medlemsorganisations redogörelse för FRIIs kvalitetskod

pdf

Förslag till revisors bestyrkanderapport FRIIs kvalitetskod

pdf

Vägledning om sparande i insamlingsorganisationer

pdf

Vägledning för utformning av placeringspolicy

pdf

Vägledning för upphandling av leverantörer

pdf

Kontakta oss

Har du frågor om FRIIs övergripande kvalitetsarbete, kontakta Charlotte Rydh. Gäller det frågor om rapportering på de olika delarna, kontakta Liv Bolmgren. Maila dina frågor till kvalitetskoden(at)frii.se eller ring på 08-677 30 96.