Riktlinjer för årsredovisningar

Uppdaterade riktlinjer för årsredovisning enligt K3 publicerades den 2 februari 2018. Förändringar i riktlinjerna jämfört med föregående år är markerade i texten.

Riktlinjerna tillämpas oavsett juridisk form av ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Innehållet är att beteckna som god sed inom den del av det ideella Sverige som arbetar med insamling och medlemsvärvning. Synpunkter, frågor och kommentarer är välkomna och kan mejlas till redovisning@frii.se

FRII anordnar årligen utbildningstillfällen om redovisning och beskattning. Dessa tillfällen publiceras i vårt kalendarium.

FRIIs redovisningsråd

FRIIs redovisningsråd etablerades 2013 och ansvarar för den årliga uppdateringen av FRIIs riktlinjer för årsredovisning. FRIIs styrelse fastställer innehållet i dokumentet.

Ledamöter i redovisningsrådet är:
Jonas Grahn, PwC
Jens Karlsson, EY
Catharina Pramhäll, KPMG
Eva Törning, Grant Thornton
Fredrik Sjölander, KPMG

Arbetsinsatsen i redovisningsrådet utförs utan kostnad. Rådet samverkar också med en referensgrupp bland FRIIs medlemmar samt Svensk insamlingskontroll och andra intressenter.

Bakgrund

I mars 2001 publicerade FRII en mall för årsredovisning för insamlingsorganisationer – Riktlinjer för att utveckla god redovisningssed för landets insamlingsorganisationer. Denna mall ändrade sedan namn till FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning och uppfyller årsredovisningslagens krav och FRIIs önskemål för att skapa enhetlighet i branschen. Mallen togs fram av en arbetsgrupp inom FRII i samarbete med redovisningsspecialist Eva Törning, GrantThornton.

Arbetet har varit mycket uppskattat och de styrande riktlinjerna har idag blivit en branschnorm inom insamling/fundraising i Sverige.

 

Löpande bokföring – FRIIs kontoplan

I dokumenten Klass 1a-8a, kan du också hitta FRIIs branschanpassade kontoplan för insamlingsorganisationer. Kontoplanen består av kontotabell och konteringsinstruktioner. I övrigt hänvisar FRII till den generella BAS-kontoplanen. Notera att dessa inte är anpassade till K3!

Den arbetsgrupp inom FRII som arbetade fram kontoplanen strävade efter att hitta en minsta gemensam nämnare för hela Insamlingsbranschen i detta material. Vi är medvetna om organisationernas särart och att en lösning som passar bra på ett håll fungerar sämre på ett annat. Därför bör varje insamlingsorganisation anpassa FRII-BAS till sin egen verklighet.

Branschkontoplanen FRII-BAS 2002 är skyddad genom avtal mellan FRII och BAS- kontogruppen i Stockholm AB.

FRIIs styrande riktlinje för årsredovisning 2018

pdf