Meny Dölj

FRII kvalitetskod

Om FRIIs kvalitetskod

FRIIs kvalitetskod är insamlingsbranschens självregleringsinstrument och fungerar som ett stöd i våra medlemmars kvalitetsarbete. Insamlingsbranschen är helt och hållet beroende av givares förtroende.

För att upprätthålla och stärka detta förtroende utvecklade FRII en kvalitetskod som lanserades 2007. Den ursprungliga kvalitetskoden byggde på principen följ eller förklara och utmynnade i en kodrapport från respektive medlemsorganisation där man redogjorde för hur man arbetade med de områden som koden pekade ut som centrala.

Vid FRIIs årsmöte i maj 2013 fattades beslut om en uppdatering av koden och ett antal större förändringar genomfördes. Systemet med följ eller förklara har tagits bort och ersatts av en kravstandard. FRIIs medlemmar måste nu följa koden och den kravstandard som koden består av. Nytt är också att en extern revisor ska granska och intyga att organisationen efterlever koden. Detta ska ske vartannat år. Den uppdaterade kvalitetskoden ställer också krav på att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en effektrapport utifrån FRIIs mall för effektrapportering. Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör.

Vid FRIIs årsmöte i maj 2015 genomfördes en ytterligare uppdatering av koden för att förenkla och förtydliga syftet med koden och arbetet med att visa att man som medlem följer Kvalitetskoden.

Vid FRIIs årsmöte i maj 2017 fattades beslut om ännu en uppdatering av koden. Även denna gång var syftet att göra koden tydligare och enklare att följa. I den här uppdateringen ändrades rapporteringsperioden, med 30 september som sista datum för rapportering varje år. För att minska den administrativa bördan för FRIIs kansli infördes dessutom en förseningsavgift, som träder i kraft en månad efter rapporteringsperiodens utgång. Den medlemsorganisation som inte rapporterat per 30 oktober får då ett påminnelsebrev med faktura på förseningsavgiften. Avgiften – precis som rapporteringen – är indelad i samma nivåer som koden.  Läs mer på de första sidorna i koden!

För att fånga upp skillnader mellan stora och små organisationer avseende både förväntningar på och förutsättningar för vissa formella styrprocesser, har kraven i koden differentierats utifrån på storlek på organisation.

Kvalitetskoden tar ett brett grepp om insamlingsorganisationer och hjälper dem att bygga upp en hållbar och transparent struktur. Kvalitetskoden tar avstamp i följande områden:

  • Ändamål
  • Styrelsen
  • Styrning
  • Internkontroll
  • Insamling
  • Anställda och volontärer
  • Rapportering

Endast där synnerliga skäl för avvikelse från kravstandarden föreligger finns möjlighet att göra avsteg från den. Det kan till exempel handla om organisatoriska skäl där den svenska organisationen måste följa vissa regler som är uppsatta av den internationella moderorganisationen. Detta ska då tydligt förklaras, och undantag begäras. Det är FRIIs styrelse som godkänner eventuella avvikelser från koden.

Kodutbildning

För medlemmar och andra som upprättar eller vill följa FRIIs kvalitetskod hålls utbildning i FRIIs kvalitetskod och effektrapportering, läs mer under kodutbildning.

Rapportering

Enligt FRIIs uppdaterade kod ska en extern revisor granska att organisationen följer koden. En revisionsinstruktion finns att hämta till höger på denna sida, se dokumentet “Instruktion för oberoende revisors granskning FRIIs kvalitetskod“. Från och med 2014 ska varje medlemsorganisation också årligen upprätta en effektrapport i enlighet med FRIIs mall för effektrapportering. Rapporten ska vara skriven på svenska eller engelska och vara publicerad på organisationens egen hemsida.

Senast den 30/9 varje år ska effektrapporterna vara publicerade på medlemmarnas respektive webbplats. Du hittar länk till effektrapporterna under respektive organisations medlemssida på frii.se. Har du frågor angående en organisations effektrapport ber vi dig att vända dig direkt till organisationen i fråga.

Vartannat år ska medlemmarna också till den 30/9 ha lämnat in en redogörelse för hur organisationen uppfyller koden, samt en revisorsbestyrkt försäkran om uppfyllandet av koden till FRII.