Meny Dölj

Redovisning

Den 10 januari 2017 publicerades en uppdatering av FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. Detta på förslag av FRIIs redovisningsråd. Här intill finns det uppdaterade dokumentet som pdf. Observera att om du använder Internet Explorer som webbläsare kan det vara så att dokumentet inte syns – försök då gärna med en annan webbläsare, till exempel Chrome, Safari eller Firefox. Justeringarna i riktlinjerna är markerade. En av de större ändringarna innebär att redogörelse av väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång numera ska beskrivas i not, istället för som tidigare i förvaltningsberättelsen. (se Not 1 samt Not 29). Det som dessutom har tillkommit utöver detta är att revisorn måste också ta ställning till/revidera “annan information”. Det innebär att revisorn måste ges tillfälle att läsa information som verksamhetsberättelse, och ordförandes eller generalsekreterarens berättelse över verksamhetsåret, innan de publiceras. 

Om ni som organisationen framställer en kombinerad redovisningshandling, med såväl årsredovisning som verksamhetsberättelse etc, behöver revisorn läsa igenom hela det dokumentet innan det publiceras (och vid behov yttra sig angående motstridigheter etc gentemot den lagstadgade årsredovisningen).

Om den kombinerade redovisningshandlingen avges samtidigt med den lagstadgade årsredovisningen och revisionsberättelsen, ska revisionsberättelsen även innehålla ett avsnitt gällande hur revisorn har tagit del av denna “Annan information”. Detta medför att ni kan behöva planera in tid för avstämning med revisorn gällande samtliga dessa dokument och inte endast för den lagstadgade årsredovisningen.

Historia

I mars 2001 publicerade FRII en mall för årsredovisning för insamlingsorganisationer – Riktlinjer för att utveckla god redovisningssed för landets insamlingsorganisationer. Denna mall ändrade sedan namn till FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning och uppfyller årsredovisningslagens krav och FRIIs önskemål för att skapa enhetlighet i branschen. Mallen togs fram av en arbetsgrupp inom FRII i samarbete med redovisningsspecialist Eva Törning, GrantThornton.

Arbetet har varit mycket uppskattat och de styrande riktlinjerna har idag blivit en branschnorm inom insamling/fundraising i Sverige. Med start 2014 ansvarar FRIIs redovisningsråd för den årliga uppdateringen. Rådet sammankallar också en referensgrupp bland FRIIs medlemmar.

I rådet sitter Jens Karlsson, EY, Eva Törning, Grant Thornton, Fredrik Sjölander och Catharina Pramhäll, KPMG samt Jonas Grahn, PwC. Från januari 2014 agerar Svensk Insamlingskontroll remissinstans,  allt för att få så bred förankring som möjligt av de styrande riktlinjerna. Har du frågor om redovisning eller FRIIs styrande riktlinjer kan du kontakta rådet via redovisning@frii.se.

Riktlinjerna tillämpas oavsett juridisk form av ideella föreningar, stiftelser och trossamfund. Synpunkter på innehållet är alltid välkomna. Innehållet är att beteckna som god sed inom den del av det ideella Sverige som arbetar med insamling och medlemsvärvning. Återkommande anordnar FRII utbildningstillfällen om redovisning och beskattning. Dessa är öppna för alla.

Det är FRIIs styrelse som fastställer innehållet i dokumentet.

Synpunkter, frågor och kommentarer mejlas till redovisning@frii.se

K3

I och med det nya redovisningsregelverket K3 gjordes en omfattande uppdatering av FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. Uppdateringen slutfördes under våren 2014. För den organisation som vill veta mer om övergången till K3 finns en del information samlad i dokumentet “Informationsbrev K3 FRII” som ligger i högerspalten här intill. Informationen har sammanställts av PwC, som är en av medlemmarna i FRIIs redovisningsråd.

Löpande bokföring –FRIIs kontoplan

Här till höger, i dokumenten Klass 1a-8a, kan du också hitta FRIIs branschanpassade kontoplan för insamlingsorganisationer. Kontoplanen består av kontotabell och konteringsinstruktioner. I övrigt hänvisar FRII till den generella BAS-kontoplanen. Notera att dessa inte är anpassade till K3!

Den arbetsgrupp inom FRII som arbetade fram kontoplanen strävade efter att hitta en minsta gemensam nämnare för hela Insamlingsbranschen i detta material. Vi är medvetna om organisationernas särart och att en lösning som passar bra på ett håll fungerar sämre på ett annat. Därför bör varje insamlingsorganisation anpassa FRII-BAS till sin egen verklighet.

Branschkontoplanen FRII-BAS 2002 är skyddad genom avtal mellan FRII och BAS-kontogruppen i Stockholm AB