Meny Dölj

Bli medlem

Välkommen till FRII! Vi välkomnar alltid nya medlemmar. För att göra det så enkelt som möjligt har vi på den här sidan samlat information om hur ni gör för att ansöka om medlemskap i FRII.

Det finns några grundläggande krav för att bli medlem i FRII:

Vi har inget särskilt ansökningsformulär, men har här sammanställt vad som behövs i er ansökan för att styrelsen ska kunna ta ställning till den.

FRIIs aktuella medlemsregister ser du här.

Medlemsansökan

En medlemsansökan utgörs av ett mail som ni skickar till info(at)frii.se där ni skriver att ni ansöker om medlemskap, samt att ni förbinder er att följa FRIIs Kvalitetskod och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Det är den juridiska person som innehar 90-kontot som kan ansöka om medlemskap i FRII.

Vi behöver även följande underlag för att FRIIs styrelse ska kunna ta ställning till en ansökan om medlemskap. Även detta ska skickas digitalt till info(at)frii.se

   1. Era stadgar
   2. Er insamlingspolicy, eller styrande dokument för ert insamlingsarbete
   3. Förteckning över styrelsens ledamöter
   4. Årsredovisning samt eventuell verksamhetsberättelse för det senaste året samt revisionsberättelse
   5. Registreringsbevis/Dokument som visar er juridiska form (stiftelse, ideell förening, samfund)
   6. Adress till er webbplats
   7. Uppgift om vilket/vilka 90-konto-nummer ni innehar och när ni fick det/dem
   8. Protokollsutdrag som visar att er styrelse/årsmöte beslutat om ansökan om medlemskap i FRII

Senast sex månader efter att medlemskapet beviljats ska organisationen även skicka in styrelsens arbetsordning till FRII.

Medlemsavgift

FRII har två medlemsavgifter, en fast och en rörlig. Den fasta medlemsavgiften är 3 000 kr/år. Den rörliga avgiften grundar sig på storleken av insamlingen i organisationen. Denna avgift är 0,15 % av insamlade medel, med en lägsta avgift om 3 000 kr och en högsta om 90 000 kr per år.

Insamlade medel definieras enligt följande:

Insamlade medel inkluderar mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter inkl från Postkodlotteriet och dess stiftelser, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken. Även intäkter från Radiohjälpen räknas som insamlade medel.

Vill du veta mer?

Maila dina frågor till info(at)frii.se, eller ring oss på 08-677 30 90.