Ansök om medlemskap

Vi välkomnar alltid nya medlemmar. För att göra det så enkelt som möjligt har vi på den här sidan samlat information om hur ni gör för att ansöka om medlemskap i FRII.

Så ansöker ni

En medlemsansökan utgörs av ett mail som ni skickar till info(at)frii.se där ni skriver att ni ansöker om medlemskap, samt att ni förbinder er att följa FRIIs Kvalitetskod och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Det är den juridiska person som innehar 90-kontot som kan ansöka om medlemskap i FRII. Läs nedan under Medlemsansökan vad ni behöver skicka med i ansökan.

Medlemsavgift

FRII har två medlemsavgifter, en fast och en rörlig. Den fasta medlemsavgiften är 3000 kr/år. Den rörliga avgiften grundar sig på storleken av insamlingen i organisationen. Denna avgift är 0,15 % av insamlade medel, med en lägsta avgift om 3 000 kr och en högsta om 90 000 kr per år.

Grundläggande krav för att bli medlem i FRII:

Att organisationen regelmässigt bedriver insamling

Att organisationen förbinder sig att följa FRIIs kvalitetskod och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning

Att organisationen innehar 90-konto (90-konton beviljas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll)

Medlemsansökan

En medlemsansökan utgörs av ett mail som ni skickar till info(at)frii.se där ni skriver att ni ansöker om medlemskap, samt att ni förbinder er att följa FRIIs Kvalitetskod och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Det är den juridiska person som innehar 90-kontot som kan ansöka om medlemskap i FRII.

Vi behöver följande underlag för att FRIIs styrelse ska kunna ta ställning till en ansökan om medlemskap. Även detta ska skickas digitalt till info(at)frii.se. Kvalitetskodskraven är markerade inom parentes och i FRIIs kvalitetskod finns förtydliganden om vad dokumentet ska innehålla.

 1. Försäkran om att ni förbinder er att följa FRIIs kvalitetskod. I detta mejl ange även kontaktuppgifter till: Högste tjänsteperson, Kontaktperson till FRII, Kontaktperson för FRIIs kvalitetskod (kan vara en och samma person).
 2. Uppgift om vilket/vilka 90-konto- nummer ni innehar och när ni fick det/dem
 3. Era stadgar
 4. Registreringsbevis/Dokument som visar er juridiska form (stiftelse, ideell förening, samfund)
 5. Förteckning över styrelsens ledamöter (B8)
 6. Årsredovisning samt eventuell verksamhetsberättelse för det senaste året samt revisionsberättelse
 7. Adress till er webbplats
 8. Er insamlingspolicy, eller styrande dokument för ert insamlingsarbete (E1)
 9. Styrelsens arbetsordning (B10)
 10. Styrande dokument för strategisk styrning (C1)
 11. Instruktion som reglerar högste tjänstemans uppgifter, befogenheter och ansvarsområden (C4)
 12. Finansieringspolicy (D1)
 13. Delegationsordning (D15)
 14. Uppförandekod (F1)
 15. Protokollsutdrag som visar att er styrelse/årsmöte beslutat om ansökan om medlemskap i FRII

FRIIs kansli hanterar ansökan om medlemskap och bereder beslutsunderlag löpande till FRIIs styrelse.

Från och med den dag styrelsen beslutar om att ni är antagna medlemmar har ni 6 månader på er att rapportera på och uppfylla alla krav i FRIIs kvalitetskod.

Insamlade medel

Insamlade medel inkluderar mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter inkl från Postkodlotteriet och dess stiftelser, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken. Även intäkter från Radiohjälpen räknas som insamlade medel.

Frågor om medlemskap och ansökan

Liv Bolmgren
E-post: liv(at)frii.se
Telefon: 08-677 30 96