Om granskning

Den viktigaste faktorn för att stärka och utveckla insamling av gåvor är ett stort förtroende för insamlingsorganisationer hos allmänhet och beslutsfattare.

Den svenska traditionen av självreglering av branscher är utgångspunkten för FRII. Därför arbetar vi med att utveckla kvaliteten i insamlingsarbete, säkra intern kontroll och styrning samt stödja utvärdering av effekter av projekt, insatser eller verksamheter. Som medlem i FRII är stora delar av detta tvingande för organisationen.

Vilka riktlinjer och krav som FRII ställer på medlemmarna och hur det granskas kan du läsa om på övriga delar under Kvalitet och styrning. Du kan även läsa mer under Tryggt givande.

Lagstiftning och andra regelverk

Det finns ingen lag som reglerar all insamling av gåvor, däremot finns det olika lagstiftning som har inverkan på insamling av gåvor. Det finns också branschregler från närliggande branscher, som FRIIs medlemmar följer.

Exempel på annan lagstiftning som har betydelse för ideella organisationer och hur insamling kan bedrivas är: Personuppgiftslagen (PuL) och Dataskyddsförordningen; Spel och lotterilagstiftningen; Moms- och skattelagstiftning, t ex kring sponsring, second-hand försäljning, försäljning av varor och Stiftelselagen.

Insamling av gåvor på allmän plats

För insamling av gåvor på allmän plats krävs tillstånd. Det kan vara polisen eller fastighetsägare/markägare/ näringsidkare vid t ex köpcentrum, gallerior etc som utfärdar detta. Tillståndsgivningen skiljer sig mellan kommuner, och det finns information hos varje kommun om vad som gäller där.

Nix-telefon/adressat

Nix-registret drivs av SWEDMA, en branschorganisation för direktkommunikation (telefon, epost, och brev), och innebär att du kan registrera ditt telefonnummer/adress för att inte bli kontaktad.

Andra aktörer

Förutom FRII finns det andra aktörer som på olika sätt utvärderar insamlande organisationer.

Svensk insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontroll är precis som FRII en ideell förening. Den bildades 1980 för att ta över den kontroll av insamlingar bland allmänheten som utövats av Näringslivets Granskningsnämnd sedan 1943. Huvudmän för Svensk Insamlingskontroll är den svenska arbetsmarknadens centralorganisationer – LO, SACO, TCO och Svenskt Näringsliv. Svensk Insamlingskontroll beviljar s k 90-konton. Ett 90-konto är ett post- eller bankgirokonto som tilldelas insamlingsorganisationer efter granskning enligt Svensk insamlingskontrolls modell.

Se vidare på deras hemsida

Svensk Insamlingskontrolls syften är:

  • att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård och naturskydd sker under betryggande kontroll.
  • att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader.
  • att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet.
  • att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.