Medlemskap

Varför ska man bli medlem i FRII?

Som medlem i FRII sluter ni er till ett nätverk av över 150 medlemsorganisationer av alla storlekar. Ni får ta del av branschspecifika utbildningar och seminarier samt möjligheten att visa för allmänheten att ni följer riktlinjer för ett transparent, etiskt och tryggt givande.

Vad får man?

 • Tillgång till specialpriser på branchspecifika utbildningar såsom ”Certifierad fundraiser””Grundkurs i insamling”, ”FRIIs redovisningsdag” med fler.
 • Tillgång till medlemsaktiviteter såsom ”Frukost med FRII”, ”Samtal om”, befattningsspecifika nätverksträffar samt spännande seminarium och workshops i aktuella ämnen.
 • Tillgång till exklusiva rapporter och riktlinjer i, för insamlingsbranschen, viktiga frågor såsom GDPR, F2F och TM, redovisning med mera.
 • Möjlighet att visa för era givare att ni följer betrodda regelverk och riktlinjer för transparent, etiskt och tryggt givande.
 • Möjlighet att vara del av FRIIs påverkansarbete i branschspecifika frågor såsom avdragsrätt, regler för spel och lotterier med mera.

FRIIs aktuella medlemsregister

Genrebild FRII Insamlingsforum 2017

Vad innebär ett medlemskap i FRII?

Medlemskap i FRII innebär att man åtar sig att följa FRIIs kvalitetskod vilken rapporteras på vartannat år samt att årligen inkomma med en effektrapport. Dessutom förbinder man sig att följa FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. Dessa rapporter är ett viktigt verktyg för er som organisation och höjer er trovärdighet gentemot nya och befintliga givare. Medlemskapet innebär även att ni får ta del av icke-tvingande aktiviteter som kompetensutveckling, nätverksaktiviteter samt deltagande i referens- och arbetsgrupper för utveckling av FRIIs policy- och påverkansarbete.

Så blir din organisation medlem i FRII

Vi välkomnar alltid nya medlemmar. För att göra det så enkelt som möjligt har vi på den här sidan samlat information om hur ni gör för att ansöka om medlemskap i FRII. Det finns några grundläggande krav för att bli medlem i FRII:

Att organisationen regelmässigt bedriver insamling

Att organisationen förbinder sig att följa FRIIs kvalitetskod och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning

Att organisationen innehar 90-konto (90-konton beviljas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll)

Medlemsansökan

En medlemsansökan utgörs av ett mail som ni skickar till info(at)frii.se där ni skriver att ni ansöker om medlemskap, samt att ni förbinder er att följa FRIIs Kvalitetskod och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Det är den juridiska person som innehar 90-kontot som kan ansöka om medlemskap i FRII.

Vi behöver följande underlag för att FRIIs styrelse ska kunna ta ställning till en ansökan om medlemskap. Även detta ska skickas digitalt till info(at)frii.se. Kvalitetskodskraven är markerade inom parentes och i FRIIs kvalitetskod finns förtydliganden om vad dokumentet ska innehålla.

 1. Försäkran om att ni förbinder er att följa FRIIs kvalitetskod
 2. Uppgift om vilket/vilka 90-konto- nummer ni innehar och när ni fick det/dem
 3. Era stadgar
 4. Registreringsbevis/Dokument som visar er juridiska form (stiftelse, ideell förening, samfund)
 5. Förteckning över styrelsens ledamöter (B8)
 6. Årsredovisning samt eventuell verksamhetsberättelse för det senaste året samt revisionsberättelse
 7. Adress till er webbplats
 8. Er insamlingspolicy, eller styrande dokument för ert insamlingsarbete (E1)
 9. Styrelsens arbetsordning (B10)
 10. Styrande dokument för strategisk styrning (C1)
 11. Instruktion som reglerar högste tjänstemans uppgifter, befogenheter och ansvarsområden (C4)
 12. Finansieringspolicy (D1)
 13. Delegationsordning (D15)
 14. Uppförandekod (F1)
 15. Protokollsutdrag som visar att er styrelse/årsmöte beslutat om ansökan om medlemskap i FRII

FRIIs kansli hanterar ansökan om medlemskap och bereder beslutsunderlag löpande till FRIIs styrelse.

Från och med den dag styrelsen beslutar om att ni är antagna medlemmar har ni 6 månader på er att rapportera på och uppfylla alla krav i FRIIs kvalitetskod.

Medlemsavgift

FRII har två medlemsavgifter, en fast och en rörlig. Den fasta medlemsavgiften är 3 000 kr/år. Den rörliga avgiften grundar sig på storleken av insamlingen i organisationen. Denna avgift är 0,15 % av insamlade medel, med en lägsta avgift om 3 000 kr och en högsta om 90 000 kr per år.

Insamlade medel

Insamlade medel inkluderar mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter inkl från Postkodlotteriet och dess stiftelser, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken. Även intäkter från Radiohjälpen räknas som insamlade medel.

Vill du veta mer?

Maila dina frågor till medlems- och utbildningssamordnare Sofie Sjöstrand på sofie(at)frii.se
alternativt info(at)frii.se eller ring oss på 08-677 30 90.

Sofie Sjöstrand

Medlems- och utbildningssamordnare (föräldraledig)

Tel: 08-677 30 96