Medlemskap

Varför ska man bli medlem i FRII?

Som medlem i FRII sluter ni er till ett nätverk av närmare 160 medlemsorganisationer av alla storlekar och skälen till att vara medlem i FRII är flera. Trovärdighet, kvalitetsstämpel, legitimitet, branschspecifika utbildningar och seminarier är några dem. Att vara medlem i FRII ger en kvalitetsstämpel och är idag en självklarhet för många givare. Givarna kan känna sig trygga i att ni är en seriös insamlingsorganisation som arbetar för att upprätthålla förtroendet för insamlingsbranschen. Som medlem får ni möjligheten att visa för allmänheten att ni följer riktlinjer för ett transparent, etiskt och tryggt givande.

TROVÄRDIGHET, BRANSCHETISKA REGLER OCH KVALITET
Möjlighet att visa för era givare att ni följer betrodda regelverk och riktlinjer för transparent, etiskt och tryggt givande. Att vara medlem i FRII är en fråga om trovärdighet och legitimitet i mångas ögon. För att upprätthålla förtroendet i insamlingsbranschen har FRII tagit fram ett antal branschetiska regler och vägledningar samt styrande riktlinjer för årsredovisning. Alla våra medlemmar följer därför FRIIs kvalitetskod- och effektrapportering. Det är även ett krav för att bli förmånstagare hos Postkodlotteriet.

MÖJLIGHET ATT PÅVERKA
Tillsammans blir vi starkare och med ert medlemskap blir vi än starkare. Ju fler medlemmar vi har desto starkare röst får vi när vi debatterar, opinionsbildar och jobbar med lobbying. Som medlem får ni möjlighet att vara del av FRIIs påverkansarbete i branschspecifika frågor t ex såsom avdragsrätt, regler för spel och lotterier med mera. Genom ett medlemskap i FRII får du också stöd i relationen till andra parter, till exempel Svensk Insamlingskontroll. Ni får även en röst internationellt, genom FRIIs medlemskap i EFA, European Fundraising Association.

UTBILDNING
Som medlem i FRII får ni delta i FRIIs utbildningar till en lägre kostnad samt medlemsunikt tillträde till frukostseminarier såsom Frukost med FRII, Samtal Om och andra branschspecifika nätverksträffar och workshops i aktuella ämnen enbart för medlemmar. Årligen anordnar vi Insamlingsforum, nordens största insamlingskonferens, FRIIs grundkurs i insamling, Certifierad fundraiser-utbildning i samarbete med Berghs School of Communication, FRIIs redovisningsdag, utbildningar för företagssamarbeten med fler.

NÄTVERK & INSPIRATION
Ni får som medlem i FRII tillträde till ett unikt nätverk av insamlingsorganisationer. Ni får också möjlighet att delta i referens- och arbetsgrupper samt utbyta erfarenheter och kunskap på våra seminarier och träffar.

SAMARBETEN
Som medlem i FRII erbjuds ni att delta i olika organisationsöverskridande samarbeten kring kampanjer och liknande. Till exempel Minnesgåvan, Testamentskampanjen och Aktiegåvan. Medlemmar i FRII erbjuds också rabatter hos ett antal leverantörer.

RÅDGIVNING
I FRII finner ni en kunskapsbank och ett bollplank. Till FRII kan ni alltid vända er i insamlingsfrågor. I vårt medlemsbrev Aktuell från FRII och via vår nyhetstidning Patos får ni också omvärldsbevakning, nyheter och statistik – allt för att ni ska få de verktyg ni behöver för att öka er insamling.

Så blir din organisation medlem i FRII

Vi välkomnar alltid nya medlemmar. För att göra det så enkelt som möjligt har vi på den här sidan samlat information om hur ni gör för att ansöka om medlemskap i FRII. Det finns några grundläggande krav för att bli medlem i FRII:

Att organisationen regelmässigt bedriver insamling

Att organisationen förbinder sig att följa FRIIs kvalitetskod och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning

Att organisationen innehar 90-konto (90-konton beviljas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll)

Medlemsansökan

En medlemsansökan utgörs av ett mail som ni skickar till info(at)frii.se där ni skriver att ni ansöker om medlemskap, samt att ni förbinder er att följa FRIIs Kvalitetskod och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Det är den juridiska person som innehar 90-kontot som kan ansöka om medlemskap i FRII.

Vi behöver följande underlag för att FRIIs styrelse ska kunna ta ställning till en ansökan om medlemskap. Även detta ska skickas digitalt till info(at)frii.se. Kvalitetskodskraven är markerade inom parentes och i FRIIs kvalitetskod finns förtydliganden om vad dokumentet ska innehålla.

 1. Försäkran om att ni förbinder er att följa FRIIs kvalitetskod. I detta mejl ange även kontaktuppgifter till: Högste tjänsteperson, Kontaktperson till FRII, Kontaktperson för FRIIs kvalitetskod (kan vara en och samma person).
 2. Uppgift om vilket/vilka 90-konto- nummer ni innehar och när ni fick det/dem
 3. Era stadgar
 4. Registreringsbevis/Dokument som visar er juridiska form (stiftelse, ideell förening, samfund)
 5. Förteckning över styrelsens ledamöter (B8)
 6. Årsredovisning samt eventuell verksamhetsberättelse för det senaste året samt revisionsberättelse
 7. Adress till er webbplats
 8. Er insamlingspolicy, eller styrande dokument för ert insamlingsarbete (E1)
 9. Styrelsens arbetsordning (B10)
 10. Styrande dokument för strategisk styrning (C1)
 11. Instruktion som reglerar högste tjänstemans uppgifter, befogenheter och ansvarsområden (C4)
 12. Finansieringspolicy (D1)
 13. Delegationsordning (D15)
 14. Uppförandekod (F1)
 15. Protokollsutdrag som visar att er styrelse/årsmöte beslutat om ansökan om medlemskap i FRII

FRIIs kansli hanterar ansökan om medlemskap och bereder beslutsunderlag löpande till FRIIs styrelse.

Från och med den dag styrelsen beslutar om att ni är antagna medlemmar har ni 6 månader på er att rapportera på och uppfylla alla krav i FRIIs kvalitetskod.

Medlemsavgift

FRII har två medlemsavgifter, en fast och en rörlig. Den fasta medlemsavgiften är 3 000 kr/år. Den rörliga avgiften grundar sig på storleken av insamlingen i organisationen. Denna avgift är 0,15 % av insamlade medel, med en lägsta avgift om 3 000 kr och en högsta om 90 000 kr per år.

Insamlade medel

Insamlade medel inkluderar mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer, lotteriintäkter inkl från Postkodlotteriet och dess stiftelser, värdet av skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med gåvobevis, t ex nål- och brevmärken. Även intäkter från Radiohjälpen räknas som insamlade medel.

Frågor om medlemskap och ansökan

Liv Bolmgren
E-post: liv(at)frii.se
Telefon: 08-677 30 96