Blåbetong i bostaden kan vara farligt

Blåbetong, en form av byggmaterial, innehåller radium som kan sönderfalla och bilda radon. Förutom radon kan även blåbetong avge gammastrålning. Höga nivåer av radon kan utgöra en hälsorisk och påverka vår inomhusmiljö negativt, vilket kan leda till lungcancer hos cirka 500 personer årligen i Sverige.

Blåbetong var ett vanligt byggmaterial som användes i enfamiljshus och flerfamiljshus mellan åren 1929 och 1975. Det användes bland annat i väggar och bjälklag och kännetecknas av en matt blå eller grå färg och en struktur som liknar en torr tvättsvamp. I dag finns det uppskattningsvis omkring 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong. Att en bostad innehåller blåbetong betyder dock inte automatiskt att det finns en hög radonhalt. Det är endast under vissa förhållanden som blåbetong i bostaden kan bidra till en radonhalt som överstiger 200 Bq/m³ och därmed vara hälsofarligt.

För att garantera en inomhusmiljö fri från radon och upptäcka eventuella problem är det nödvändigt att genomföra mätningar. Radonhalten mäts vanligtvis i enheten Becquerel (Bq/m³) per kubikmeter inomhusluft. I bostäder och lokaler för allmänna ändamål är gränsvärdet för radonhalten 200 Bq/m³ som årsmedelvärde. En långtidsmätning ger en tillförlitlig uppfattning om radonhalten över en längre tidsperiod, medan en korttidsmätning ger en snabb indikation på eventuella problem.

Om radonhalten överskrider 200 Bq/m³ måste åtgärder vidtas. Om mätningen visar förhöjda halter av radon kan en gammamätning utföras för att fastställa om blåbetong kan vara orsaken. En behörig radonexpert kan använda en gammamätare för att mäta gammastrålning från exempelvis en vägg eller ett golv och beräkna radonhalten. Genom att mäta gammastrålning kan man fastställa om blåbetongen orsakar en förhöjd radonhalt. Om detta är fallet kan åtgärder vidtas, såsom att förbättra ventilationen, använda radontapet eller avlägsna blåbetongen.

Att genomföra en radonmätning på egen hand är en enkel process. Först beställer du radondosor och följer de instruktioner som medföljer för placering av dosorna i ditt hem. Efter att mätperioden är avslutad skickar du tillbaka dosorna. Inom cirka en vecka efter det att dosorna har analyserats får du en ackrediterad mätrapport som visar om det finns en förhöjd radonhalt eller inte.

You might like