Enskilt avlopp – det här gäller

Om du ska anlägga en enskild avloppsanläggning, har en befintlig som behöver åtgärdas eller ska köpa en bostad med eget avlopp behöver du veta vilka lagar och regler som gäller. Enskilda avlopp är nämligen inte anslutna till kommunala avloppsnät, och därför står du som ansvarig för att avloppshanteringen sker på korrekt sätt.

 

I Sverige finns det för närvarande cirka 1 miljon enskilda avlopp. Hushåll med enskilda avloppsanläggningar måste ha tillstånd av kommunens miljömyndighet för att se till att alla gällande krav uppfylls. Det beror på att allt avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och därför måste avledas och renas på ett sätt som inte skadar miljön eller människor.

 

Det finns därmed flera saker du med en enskild avloppsanläggning behöver förhålla dig till. Vi har sammanfattat det mest centrala här.

Ingen enskild lag reglerar enskilda avlopp

Som sådan finns det ingen lagstiftning som specificerar vad som gäller för enskilda avlopp. Däremot finns det hänsynsregler – dessa säger att hushåll med enskilda avloppssystem själva står som ansvariga för hanteringen av avloppsvattnet. 

 

Det innebär att du som har en fastighet med ett enskilt avlopp måste säkerställa att avloppsvattnet inte är till skada för varken människor eller miljö. Emellertid bedriver kommunens miljökontor tillsyn för att kontrollera att avloppsanläggningen följer rådande regler och inte orsakar olägenheter.

Tillstånd krävs vid ny avloppsanläggning

Om du vill anlägga ett enskilt avlopp måste du få tillstånd från kommunens miljökontor. Tillstånd krävs bland annat vid ny anläggning med ansluten vattentoalett, vid påkoppling av vattentoaletter på en befintlig anläggning och vid ny lokalisering av infiltration och markbädd. Ska du däremot byta en ledning eller byta ut en slamavskiljare kräver det inte tillstånd. Dock är det fördelaktigt att informera miljökontoret om dessa förändringar.

 

Skulle du anlägga ett avlopp utan tillstånd från kommunen kommer du behöva böta en så kallad miljösanktionsavgift som ligger på 3000 kr eller 5000 kr beroende på situation. Kan du inte visa att din anläggning uppfyller gällande krav kan du på egen bekostnad tvingas bygga en helt ny anläggning eller flytta det avlopp du redan har anlagt.

Detta förväntas av dig som ägare av ett enskilt avlopp

Miljökontoret är som sagt den tillsynsmyndighet som kontrollerar att alla regler följ samt går igenom ansökningar och beviljar tillstånd till nya anläggningar. De svarar på frågor gällande information om avloppet, men du som fastighetsägare med enskilt avlopp bär dock det största ansvaret själv. Det finns gott om information att hämta på kommunens hemsida om du behöver svar på simplare frågor.

 

Du ska ha den kunskap som krävs för att se till att avloppet fungerar utan att vara skadligt för varken människors hälsa eller miljön. Om inte du besitter den kunskapen är du ansvarig för att ta hjälp av någon med expertis inom området. Vid inflytt i en bostad med enskilt avlopp är du också skyldig att upplysa miljökontoret.

 

Skulle problem uppstå med anläggningen eller om något visar sig vara felaktigt anlagt under en husbesiktning är det du som bär ansvaret för att åtgärda det. Om själva avloppssystemet är felaktigt anlagt och är yngre än tio år kan du reklamera det enligt konsumenttjänstlagen. Då behöver du kunna uppvisa dokument om vem som anlagt avloppet.

You might like