RFSU Insamlingsstiftelse

RFSU Insamlingsstiftelses uppdrag är att samla in pengar till RFSU:s arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. RFSU:s utgångspunkt är att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, gäller alla individer oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, ekonomisk ställning, funktionsnedsättning, hiv-status eller var i världen man lever.

Med ett rättighetsperspektiv utgår RFSU från att frihet att vara, välja och njuta och tillgång till hälso- och sjukvård, information med mera förutsätter vissa grundläggande rättigheter. Dessa finns beskrivna och utvecklade i olika konventioner och deklarationer och gäller varje individ. I detta arbete verkar RFSU för och följer upp hur dessa rättigheter tillgodoses genom policyers och lagar.

Rättigheter och kunskap är grunden för att kunna göra egna fria val. SRHR ökar individers möjligheter att förverkliga sina rättigheter och är en förutsättning för individers och samhällens möjligheter att utvecklas. Därmed bidrar det till både minskad fattigdom och diskriminering.

Insamlade medel

Insamlat under 2016 (KR)

489 000

Insamlat under 2015 (KR)

262 451

BG: 900-3906
PG: 900390-6
Besöksadress: Medborgarplatsen 3, våning 10, Stockholm
Postadress: RFSU Insamlingsstiftelse, c/0 RFSU. Box 4331, 102 67 Stockholm

Flera medlemmar